Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları Danışmanlığı

Ülkemizde 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuyla işverenler birçok yükümlülüğe tabi tutulurken, aynı zamanda önemli haklara sahip olmuşlardır. Reforma kadar farklı Kurum bünyelerinde yürütülen sosyal güvenlik uygulamaları Sosyal Güvenlik Kurumu altında tek çatı modeliyle farklı bir yapıya bürünmüştür.

Yeni Kurumla birlikte sosyal güvenlik reformu amacıyla kabul edilen hükümleri içeren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun birçok hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle, bu kanunla mülga kılınan eski sosyal güvenlik kanunlarının bazı hükümleri günümüzde halen yürürlüğünü sürdürmektedir.

Söz konusu kanunların karmaşık, geniş ve yoruma açık ve bir çok düzenlemenin ülkemizde ilk kez uygulama alanı bulması gibi sebeplerle, bu alandaki işlemlerin; farklı tebliğ, yönetmelik, genelge vb. düzenleyici işlemlerle yürütülmesi gereği duyulmuştur. Nitekim mevzuatın geniş ve karmaşıklığına birde Kurumun bu alanda yetişmiş eleman açığı da eklenince sosyal güvenlik uygulamaları içinden çıkması güç bir duruma gelmiştir.

Hal böyleyken işverenlere önemli hukuki ve cezai sorumluluklar yüklenilmiştir. Yükümlü olunan bildirimler ile idari para cezası öngören fiillerin sayısı artırılmış ve sosyal güvenlik alacaklarından işverenler; şirket ortakları, üst düzey yöneticileri ile işveren vekilleri birlikte sorumlu tutulmuştur. İşyerlerinin tutması gerekli kayıt ve belgelerin çeşitleriyle bunların saklama süreleri artırılmıştır.

Bununla birlikte işyerlerinin birçok konu başlığı altında denetime tabi tutulması öngörülmüştür. Diğer taraftan işverenlere ağır yükümlülükler getiren reform teşvikler gibi işverenlere önemli avantajlar sağlanılmıştır.

Özetle sosyal güvenlik mevzuatı uygulamaları, şirketlere önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da ağır yükümlülükler yüklemesiyle yapılan inceleme ve soruşturmalarda ciddi riskler doğurmaktadır.

Bu kapsamda LEVANTE tarafından müşterilerimize gerek yasal yükümlülüklerini yerine getirilmesi gerekse maliyetlerinin azaltılması bakımından aşağıdaki sosyal güvenlik hukuku süreçlerinde mevzuat ve uygulama danışmanlığı sağlanmaktadır.

 • Geçici ya da Sürekli Mahiyetteki İşyerlerinin Tescil İşlemleri,
 • Çalışanların Sigortalılıklarının Tespiti ve Mevzuata Uygun Olarak Kuruma Bildirimi,
 • İşyeri Ortak ve Yöneticilerinin Sigortalılıklarının Tespiti ve Mevzuata Uygun Olarak Kuruma Bildirimi,
 • İşyeri Ortak ve Yöneticilerinin Emeklilik ve Tahsis İşlemleri,
 • İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigorta Olaylarında Sosyal Güvenlik Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanların Prime Tabi Olan ve Prime Tabi Olmayan Kazançların Tespit Edilmesi,
 • İşverenlerin Yararlanabileceği Sigorta Primi Teşviklerinin Tespiti ve Uygulanması,
 • Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Beyannamelerinin Mevzuata Uygun Olarak Bildirilmesi,
 • Yurtdışına Geçici ya da Sürekli Görevle Gönderilen Çalışanların Sigortalılıklarının Sağlanması ve Kazançlarının Bildirimi,
 • İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları Kapsamında Ülkemizde ya da Yurtdışında Çalışanlarla İlgili Hak ve Yükümlülüklerin Tespit Edilmesi,
 • İşveren Sosyal Güvenlik Borçlarından Şirket Ortaklarının ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu,
 • 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Sosyal Güvenlik Borçların 48 ve 48/A Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirilmesi
 • Kurum Borçlarına Yapılan Ödeme Emri, Haciz ve Satış İşlemlerinin Mevzuata Uygun Olarak Yerine Getirilmesi,
 • Özel Bina veya İhale Konusu İşyerlerinde Asgari İşçilik Uygulaması,
 • Asıl İşveren/ Alt İşveren İlişkilerinde Sosyal Güvenlik Yükümlülüklerinin Uygulanması
 • Resen Prim Tahakkuku ve İdari Para Cezası Uygulanan İşverenlerin İtiraz ve Dava İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,
 • Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıklarında Dava Dilekçelerinin Hazırlanması,