7349 Sayılı Kanuna İlişkin Değerlendirme

25.12.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanunla ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere;

1-Tüm ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı için gelir ve damga vergisi istisnası uygulanacağı, asgari ücreti aşan kısmı için ise gelir ve damga vergisine tabi tutulacağı, ay içinde birden fazla işverenden ücret geliri alanlarda istisnanın en yüksek ücret geliri elde ettikleri işverene uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca düzenlemenin devamında kümülatif vergi matrahının uygulamasıyla ilgili açıklama yapılmıştır. Buna göre kümülatif vergi matrahı hesaplanırken istisna edilen vergi matrahının da kümülatif vergi matrahına dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ör 1) 2022 Ocak ayında 10.000 TL brüt ücret alan bir çalışanın kesintileri ve işveren maliyeti aşağıdaki gibidir.

2022 ÜCRET HESAPLAMA (NORMAL ÇALIŞAN)
Brüt Ücret10.000,00
Sigorta Primi İşçi Payı1.400,00
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı100,00
Gelir Vergisi Matrahı4.246,60
Gelir Vergisi Matrahı İstisnası4.253,40
Gelir Vergisi636,99
Damga Vergisi Matrahı4.996,00
Damga Vergisi Matrahı İstisnası5.004,00
Damga Vergisi37,92
Kesintiler Toplamı2.174,91
AGİ0,00
Net7.825,09
İşveren Maliyeti İndirimsiz12.250,00
İşveren Maliyeti (5 puan Hazine İndirimli)11.750,00

Ör 2) 2022 Ocak ayında 10.000 TL net ücret alan bir çalışanın kesintileri ve işveren maliyeti aşağıdaki gibidir.

2022 ÜCRET HESAPLAMA (NORMAL ÇALIŞAN)
Brüt Ücret13.042,22
Sigorta Primi İşçi Payı1.825,91
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı130,42
Gelir Vergisi Matrahı6.832,49
Gelir Vergisi Matrahı İstisnası4.253,40
Gelir Vergisi1.024,87
Damga Vergisi Matrahı8.038,22
Damga Vergisi Matrahı İstisnası5.004,00
Damga Vergisi61,01
Kesintiler Toplamı3.042,22
AGİ0,00
Net10.000,00
İşveren Maliyeti İndirimsiz15.976,72
İşveren Maliyeti (5 puan Hazine İndirimli)15.324,61

Ör 3) 10.000 TL brüt ücret alan (A) sigortalısının Ocak 2022 döneminde vergi matrahı sigorta primleri ve asgari  ücret  gelir  vergisi  istisnası  düşüldükten  sonra  4.246,60  TL(10.000-1500-4253,40)  olarak hesaplanacaktır. Vergi istinası olmasaydı (A) 8.500 TL gelir vergisi matrahına ulaşacaktı. Ancak yeni düzenleme ile (A) sigortalısının Şubat ayındaki kümülatif vergi matrahı 4.246,60 yerine 8.500 TL’den başlayacaktır.

                Asgari geçim indirimi uygulaması tüm çalışanlar için kaldırılmıştır.

Yukarıda bahsedilen  01.01.2022  tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler kapsamında işverenlerin;

-Bordro hesaplamalarını yeni uygulamalar doğrultusunda güncellemeleri,

-Vergi zıyaına sebebiyet verilmesi bakımından kümülatif vergi hesabının 7349 sayılı kanunda belirtilen şekilde bordro programlarında kontrol edilmesi,

-Özelikle gelir vergisi istisnası uygulamasında ay içinde bir işverenden ayrılıp yeni işe alınan kişilerden daha önce yararlandıkları   istisna   ile   ilgili   son   bordosunun   işe   alım   evrakları   arasında   talep   edilmesi,

-Aynı anda birden  fazla işveren bünyesinde çalışanların en yüksek ücretinin tespit edilerek gelir vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi,

          -Arge-tasarım merkezi, teknokent ve serbest bölgele kapsamında işçi çalıştıran işverenlerin gelir ve damga vergisi istisnası/gelir ve damga vergisi stopaj indirimi hesaplamalarında yukarıda belirtilen istisnalar ile asgari geçim indiriminin kaldırıldığının göz önünde bulundurması gerekmektedir.