Uzaktan Çalışma ve 7256 Sayılı Teşvik Kodu Hakkında

İstanbul 07.07.2021       

Merhaba

SGK tarafından 02.06.2021 tarihli ve 25647141 sayılı Genel yazıda uzaktan çalışma yapılan kişilerin uzaktan çalışma yaptıkları gün sayısının muhtasar beyannamede bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bildirime ilişkin oluşan tereddütler doğrultusunda SGK tarafından bu kez  05.07.2021 tarihli ve 27387564 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır. Söz konusu yazıda özetle;

a) Uzaktan çalışmanın tüm çalışma süresini kapsaması durumunda hafta tatili ve UBGT günleri de uzaktan çalışılan gün sayısına dahil edilerek bildirim yapılması gerektiği,

Ör) Ay içerisinde tamamen uzaktan çalışma yapan tam zamanlı çalışanın uzaktan çalışma gün sayısı, hafta tatili ve UTeşvik KoduBGT günleri dahil edilerek 30 gün olarak bildirilecektir. 

b) Uzaktan çalışmanın karma olarak yapılması durumunda hafta tatili ve UBGT günlerinin uzaktan çalışma yapılan gün sayısı içerisine dahil edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. 

Ör) Ay içerisindeki 25 iş gününün 10 gününde uzaktan çalışma yapan tam zamanlı çalışanın uzaktan çalışma gün sayısı, 4 gün hafta tatili ve 1 gün genel tatili dikkate alınmayarak 10 gün olarak bildirilecektir. 


                Konu: 17256 ve 27256 İstihdam Zorunluluğu Hk.

07.07.2021 Bilindiği üzere fesih yasağı süresinde ilave istihdam sağlayan işverenlere istihdama dönüş prim desteği (17256) ve artı istihdam prim desteği (27256) adı altında yeni istihdam teşvikleri uygulanmaya başlanmıştır. 7256 sayılı Kanunla söz konusu destekten yararlana işverenlerin destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, fesih yasağının sona ermesinden itibaren, destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bu yükümlüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edileceği belirtilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 06.07.2021 tarihli ve 27469224 sayılı Genel yazı yayımlanarak söz konusu istihdam yükümlülüğüne dair açıklamalar yapılmıştır. Bu kapsamda işten çıkış kodlarının istihdam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmemesinde değerlendirilmesi yapılmıştır.

1) İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesinde aşağıdaki işten çıkış kodları dikkate alınmayacak, söz konusu işten çıkış kodları kapsamında yararlanılan teşvik tutarları yersiz olarak değerlendirilmeyecektir.

 2-Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi,

3-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi(istifa)

8-Emeklilik(yaşlılık) veya toptan ödeme

9- Malulen emeklilik

 10-Ölüm

11-İş kazası sonrası ölüm

12-Askerlik

 13-Kadın işçinin evlenmesi

14-Emeklilik için yaş dışında şartların tamamlanması

 16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

18-İşin sona ermesi

21-Statü değişikliği

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

 26-Disiplin kurulu kararı ile fesih

27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

 28-İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih

30-Vize süresinin bitimi(iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır, tekrar başlatılmayacaksa 4- nolu kod kullanılır)

31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32-4046 sayılı Kanunun 21. Maddesine göre özelleştirme nedeniyle fesih 33-Gazeteci tarafından iş sözleşmesinin feshi

35-6495 sayılı kanun nedeniyle Devlet Memurluğuna geçiş

 36-KHK ile işyerinin kapatılması

37-KHK ile kamu görevinden çıkarma

38-Doğum nedeniyle işten ayrılma

 39-696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

40-696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi nedeniyle çıkış

41-Re’sen İşten Ayrılış bildirgesi düzenlenenler

 42-İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar ve şartlar kendisinde olmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması,

43-İşçinin işveren veya bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması

44-İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

45-İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması

46-İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

47-İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

48-İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

49-İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

50-İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

2) İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesinde aşağıdaki işten çıkış kodları dikkate alınarak yükümlülük sağlanamadığı takdirde yersiz ödenen teşvik tutarları geri alınacaktır.

1-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15- Toplu işçi çıkarma,

17- İşyerinin kapanması,

 19- Mevsim bitimi,

20- Kampanya bitimi,

22- Diğer nedenler,

 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

 34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

Uzaktan Çalışma ve 7256 Sayılı Teşvik Kodu

Saygılarımla….