SGK E-Tebligat Yönetmeliği Bilgi Notu

İstanbul 25.09.2021       

Merhaba

24.09.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Yönetmelik gereğince;

SGK tebliği gereken tüm evrakı işverenlere ve sigortalılara elektronik ortamda gönderebilecektir. Bu bağlamda işverenler 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden elektronik tebligat almak üzere başvuru yapmak zorundadır. 01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden 3 ay içinde SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmak zorundadır.

İşverenler dışındaki gerçek kişilerin elektronik tebligat adresi almaları isteğe bırakılmıştır. Kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişi muhataplar yine SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Ancak bu kişileri sisteme girmeleri halinde bir daha e-tebligat sistemi dışına çıkmaları söz konusu değildir.

SGK tarafından muhataplara gönderilen e-Tebligat, işverenlerin ya da gerçek kişilerin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi takip eden beşinci gün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının -nevi değişikliği, birleşme halleri de dahil- silindiği tarih itibariyle, gerçek kişilerde ise kişinin ölümü veya gaipliğine kadar verildiği tarihte, e-tebligat adresi kullanıma kapatılacaktır.

SGK artık bütün evrakları e-tebligat adresine gönderecektir. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple gönderilememesi halinde diğer usullerde de tebligat gönderilebilecektir.

SGK tarafından elektronik ortamda imzalanıp muhatapların e-tebligat adresine tebligatlar iletilir. Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi de eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanır. Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataplara ve yetkili mercilere verilebilir. Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil olarak kabul edilir.

SGK tarafından, işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak;

a)SGK ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları 10 yıl,

b)Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları 10 yıl,

c)Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları 10 yıl,

 d)Olay kayıtları 30 yıl saklanır.

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;

  1. Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,

b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,

  • Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

ç) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle, yükümlüdür.

Belirtilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak sorumluluk muhataptadır. SGK elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda kullanabilir.

NOT: SGK E-Tebligat ile ilgili olarak hangi sistemi kullanacağını henüz açıklamamıştır.

SGK E-Tebligat Yönetmeliği Bilgi Notu