Asgari İşçilik Uygulama Danışmanlığı

Ülkemizde kayıt dışı istihdamla mücadele bakımından yürürlükte bulunan en önemli uygulamalardan birisi de asgari işçilik uygulamasıdır. İlk defa 1978 yılında ölçümle adıyla inşaat işlerinde uygulanan asgari işçilik uygulaması 1993 yılında bugünkü adını almıştır.

Geçmişte baraj, liman gibi devasal işlerin resmi kayıtlarda bir ya da iki sigortalı ile bitirildiğinin anlaşılması sonucunda, kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi amacıyla böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Uygulamanın temelinde her işin belirli bir oranının SGK’ya işçilik olarak bildirilmesi mantığına dayanmaktadır.

Örneğin inşaat işlerinde inşaat maliyetinin % 6,75’ i kadar sigorta primine esas kazancın, inşaatın faaliyet süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu bildirimin yapılmaması halinde fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak tutar Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gerekmekte aksi halde, yapı ruhsat sahibine ilişiksizlik belgesi denilen belge verilmemekte ve yapı kullanma ruhsatı (iskan) alınamamaktadır

Aynı şekilde ihale kapsamında yapılan işlerde de hakkediş bedelinin belli bir oranı Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta primine esas kazanç olarak bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu bildirimin yapılmaması halinde yükleniciden fark işçilik bildirimi üzerinden prim ödemesi istenilmekte, aksi halde ilişiksizlik belgesi verilmemektedir. Bu sebeple teminat iadesi alınamamakta, başka ihalelere katılım hakkından mahrum kalınabilmektedir.

Örneğin maliyeti 10.000.000 TL olan bir inşaatın tamamlanması sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi alınabilmesi için o inşaat dolayısıyla Kuruma 675.000 TL prime esas kazanç bildirilmesi gerekmektedir. İnşaat işyerinden o iş için SGK ya 300.000 TL bildirildiği varsayıldığında ilişiksizlik belgesinin alınabilmesi için aradaki fark olan 375.000 TL üzerinden % 34,5 oranına tekabül eden 129.375 TL ödenerek ilişiksizlik belgesi alabilmektedir.

Diğer taraftan yukarıda belirtilen tutarda Kuruma işçilik bildirmemekle birlikte, işin fatura mukabili yaptırılması halinde inceleme talep edilerek faturaların asgari işçilik incelemesinde değerlendirilmesi sonucu ilişkisizlik belgesi talep edilebilir. Ancak bu durumda faturaların işçilik ihtiva edip etmediği, faturayı düzenleyenin işi yapmaya uygun faaliyet kodu ile işçilik bildiriminin olup olmadığı ve düzenlenen faturaların ne kadarlık tutarının dikkate alınacağı inceleyeme girmeden önce bilmek gerekmektedir.

Bu aşamada işin niteliğine göre hangi faturaların hangi mahiyette olduğu, ne kadarlık kısmının incelemede dikkate alınacağı LEVANTE tarafından değerlendirilir ve asgari işçilik incelemesinin avantajlı olup olmadığı hususunda işveren bilgilendirilir. Bu sayede ödenecek fark işçilik tutarı azalabilir ya da tamamen ortadan kalkar.

Uygulama Danışmanlığı