7333 sayılı Kanun uyarınca 2021 yılı asgari ücret desteği uygulamaya girmiştir.

Florya

 29.07.2021        

Merhaba

28.07.2021 tarihinde yayımlanarak Resmi Gazetede yürürlüğe giren 7333 sayılı Kanun uyarınca 2021 yılı asgari ücret desteği uygulamaya girmiştir. Söz konusu uygulamaya ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

2021 yılı asgari ücret desteği uygulaması 2020 yılındaki asgari ücret desteği ile benzerlikler göstermektedir. 2021 yılında asgari ücret desteği diğer şartların sağlanması şartıyla aylık 75 TL (günlük 2,50 TL) üzerinden verilecektir. 2021 asgari ücret desteği emekliler hariç bir önceki yılın aynı ayında 30 günlük SGK matrahı 4.410 TL(günlük 147 TL) ve altında olan sigortalılar için verilecektir.

Şartları:

-Aylık prim hizmet bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmesi,

– Aylık bildirgesinden doğan borçları süresinde ödemiş olması,

– Kuruma prim idari para cezası ve bunlardan doğan gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olmaması,

– Kurum denetim elamanlarınca sahte sigortalı ya da sigortasız çalışan tespit edilmemiş olması,

– Sigortalıların kazançlarının 2021 yılı Ocak- Aralık aylarında eksik bildirdiğinin Kurumca tespit edilmemesi,

-Destekten yararlanılacak ayda işyeri çalışan sayısının (emekliler, sıfır gün sıfır kazanç bildirilenler ve stajyerler hariç) 2020 Ocak ve 2020 Aralık dönemlerinde en az sigortalı bildirilen aydaki çalışan sayısından (emekliler, sıfır gün sıfır kazanç bildirilenler ve stajyerler hariç) az olmaması gerekmektedir.

Kapsamı:

2021 yılı asgari ücret desteği uygulamasında, öncelikle destek yararlanabilecek kişilerin gün sayısı tespit edilmekte, söz konusu gün sayıları günlük destek tutarı ile çarpılarak tahakkuk eden primlerden mahsup edilecek tutar bulunmaktadır. Destek kapsamına giren gün sayıları ise şu şekilde belirlenecektir.

– İşyerinin 2020 yılının aynı ayında Kuruma yapılan bildirimlerdeki günlük kazancı 147 TL (toplu iş sözleşmesi olan işyerlerinde 294 TL) ve altında olanlara ait toplam gün sayısını geçmemek şartıyla, 2021 yılının ilgili ayında Kuruma bildirilen toplam gün sayısı üzerinden,

– İşyeri 2021 yılında yeni tescil edilmişse ya da 2020 Ocak-Aralık dönemlerinde Kuruma prim bildirimi bulunmamaktaysa, 2021 yılının ilgili ayında Kuruma bildirilen toplam gün sayısı üzerinden destek uygulanacaktır.

Destek Tutarı:

Destekten yararlanılacak toplam gün sayısı 2,5 TL ile çarpılarak işyerinin sigorta primleri ödemelerinden mahsup edilecek asgari ücret desteği tutarı hesaplanacaktır.

Süre:

2021 yılı asgari ücret desteği yukarıdaki şartları taşıyan işyerleri için 12 aylık süre boyunca uygulanacaktır.

Diğer Hükümleri:

İstihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi muvazaalı işlem tesis edilmesi ile sigortalıların prime esas kazançlarını 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında destek uygulanmaz. Ancak, ilgili ayda 357,75 TL’yi geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulanmaya devam eder.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi (%1 ve en fazla 5 sigortalıyı geçmeme kuralı uygulanmaksızın) ya da Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde asgari ücret desteği uygulanmaz.

Saygılarımla….